Interview on a leading Georgian channel-successful examples will lead to continued investment ინტერვიუ ქართული ტელევიზიის წამყვან არხზე - წარმატებული მაგალითებით გაგრძელდება ინვესტიციის მოზიდვა

Interview on a leading Georgian channel-successful examples will lead to continued investment ინტერვიუ ქართული ტელევიზიის წამყვან არხზე - წარმატებული მაგალითებით გაგრძელდება ინვესტიციის მოზიდვა
20 May 2020

ყველა ქვეყანას სჭირდება ინვესტიცია და ტურიზმი. ინვესტიციის და ტურისტთა მოსაზიდად საჭიროა ერთობლივი მუშაობა და წარმატებული მაგალითები

המסרים בראיון בערוץ מוביל בגאורגיה, בעקבות הראיון של ראש ממשלת גאורגיה: 1.הישג לגאורגיה שהיא בין 8 המדינות בהן יתחדשו הטיסות; 2. יש להיערך/להכין תוכניות להגברת התיירות לשנת 2021; 3.המרחק מהמצב בו ההגעה לתביליסי נמשכה 7 ימים דרך וינה עד למצב בו היו 7 טיסות ביום ארוכה/קשה יותר, מאשר המרחק להכפלת מספר התיירים מישראל; 4. הגנה על המשקיע הישראלי ופתרון הבעיה, בשיתוף לשכת. העסקים ישראל-גאורגיה וממשלת גאורגיה, ב-24 שעות מהווה לדוגמה ותמריץ למשיכת משקיעים חדשים בהזדמנות זו מודה לממשלת גאורגיה על הטיפול המהיר בבעיה; 5. לשכת העסקים ישראל-גאורגיה פרסמה 21 נושאים בהם יש לטפל לקידום הקשרים בין המדינות ויש צורך באנשי עשייה נוספים; 6. להגברת הקשרים הכלכליים יש צורך לטפל בנושא אחד והוא: הצגת מקרה הצלחה ומשקיעים מרוצים; 7. הפוטנציאל בין המדינות כמעט פי 10 מהמצב העכשווי, ויש להכיר יותר את הצד השני וכן להעלות את הטיפול בנושאים לרמה של משימה לאומית; 8. בנושאי האשרות ורגולציה בין המדינות הפניתי את הכתבת לגורמים רשמיים